Ferro-Bet Rustomvandler 750ML

Varenummer: 21500

Rustomvandler og primer i ett. Påføres direkte på rust. Stopper og omdanner rust til organisk masse – jernoksid/magnetitt og fortrenger fuktighet. Etterlater en overflate med en struktur klargjort for maling eller lakk.

Perfekt for områder hvor rusten har penetrert metallet.

Tilgjengelig i: 200ml aerosol, 250ml, 750ml, 2,5L

Se vanlige spørsmål og svar her

Kategori:

Ferro-Bet Rustomvandler & Primer

Stabiliserende rustprimer for alle korroderte metaller. Tilfører en aktiv beskyttelse som penetrerer og omvandler rust, uten å svekke metallet ytterligere, selv på svært porøst metall. Den unike formuleringen inneholder spesielle korrosjonspigmenter, som trenger inn i rusten og omdanner den til jernoksid (magnetitt) som hindrer og forebygger videre rustangrep. Produktet inneholder også millioner av varmeherdede glasspartikler, som danner en svært hard overflate som stenger ute fuktighet og andre skadelige elementer.

Glasspartiklene gir også bedre heft for etterbehandlingen. Korroderte områder på bil, lastebil, båt, mc, bygg, anlegg, shipping, offshore, hjem, fritid, landbruk- og entreprenørutstyr.
Kan overlakkeres med de fleste typer lakk (gjør prøve først).

Bruksanvisning

1. Fjern løs rust med stålbørste. Sørg for at overflaten er fri for olje og fett. Skyll rikelig med ferskvann. Vent med påføring til overflaten er tørr.

2. Rist boksen grundig. Påfør alltid 2 strøk. Spray først et tynt lag i avstand 20-25 cm. Når tørr gjentas behandlingen en eller to ganger etter behov. Vent 4-6 timer før videre overflatebehandling.

Tilgjengelig 200ml aerosol, 250ml, 750ml, 2,5L
ADVARSEL

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

Inneholder: Hydrokarbon, C9 aromatisk 10 -30 %, Hydrokarboner, C9 – C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatisk 5 -10 %