Ferro-Bet Rustfjerner 25L

Varenummer: 261004

Fjerner overflaterust, pore/gravrust og flakrust, og preparerer ståloverflaten før maling. Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat (magnetitt) og hindrer videre rustutvikling /
korrosjon.

Tilgjengelig i: 0,2L, 0,5L, 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC

Se vanlige spørsmål og svar her

Kategori:

Rustfjerner 
Fjerner overflaterust, pore-/gravrust og flakrust, og preparerer ståloverflaten før maling. Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat (magnetitt) og hindrer videre rustutvikling om den tørker ut før den klarer å fjerne alt. Etterlater sink som beskytter mot rustdannelser. 1L Ferro-Bet Rustfjerner dekker ca 5-8kvm. Ved kraftig flakrust eller fare for gjennomrusting anbefales Ferro-bet Rustomvandler & Primer.

Bruksanvisning

1. Børst overflaten godt med stålbørste. Fett, olje og løs maling fjernes før påføring av Ferro-Bet Rustfjerner.
2. Påfør Rustfjerner rikelig, og la den tørke helt.
Ved KRAFTIG rust kan første strøk brukes til å løse opp rusten. Benytt stålbørste/pussepapir mens flaten ennå er fuktig og påfør Rustfjerner på nytt. Eventuell «rust-grøt» tørkes eller spyles bort.
3. Når flaten er helt tørr, fjernes pulveraktig overskudd (sink og magnetitt) med kost, trykkluft eller vann før etterbehandling.
4. Flatene bør påføres Ferro-Guard, en penetrerende, porefyllende, rusthindrende grunning og coating i ett. Dette vil forlenge rustbeskyttelsen og malingens levetid (uansett type).
Ved søl, skyll øyeblikkelig med mye vann.

Produktet kan brukes på 2 andre måter også.
1.    Våtslipe Rustfjerneren inn med sandpapir eller pussemaskin på LAV hastighet, påfør så et nytt strøk med Rustfjerner og la dette tørke.
Påfør Rustfjerner 1-3 ganger i løpet av 1t for en dyptvirkende effekt.
2.   Legge den korroderte delen i et bad i 6-12 timer. Husk å skylle godt når delen tas opp.
Tørk av delene når de tas opp (ikke skyll med vann) og la dem ligge til tørk.
Om mulig, sett lokk på karet du benytter, dette for å unngå at syrene fordamper.

Ferro-Bet Rustfjerner inneholder mye Sink, som vil konservere metallet mot ny rustdannelse. Det gjør at produktet er meget fint å bruke som etterbehanling etter feks sandblåsing.
Produktet vil også penetrere metallet, slik at eventuell rust som måtte ligge nede i porene også fjernes.

Gradering Virketid
Grad 1 (Gravrust) 15-45 minutter. Fjern løs rust. Våtslip ved behov.
Grad 2 (Flakrust) Fjern løs rust. 1-2 påføringer i løpet av 1t +våtslip
Grad 3 (Gjennomrusten) Fjern løs rust. 2-3 påføringer i løpet av 1t +våtslip
Tilgjengelig: 0,2L, 0,5L, 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC
FARE

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd damp/aerosoler.

Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inneholder: Fosforsyre …% 30 – 60 %, 2-Propyn-1-ol, forbindelse med metyloksiran < 5 %