Ferro-Bet Rust-Bort 5L

Varenummer: 260011

Ferro-Bet Rust-Bort 1 L flaske
Fjerner overflaterust som rustflekker, rustpartikler og rustrender på behandlet eller ubehandlet overflate, også på betong. Gir overflaten økt motstandsdyktighet mot rust.

Tilgjengelig i: 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC

Se vanlige spørsmål og svar her

Kategori:

Produket ble utviklet for fjerning av rustavrendinger på skip, men kan også benyttes til mye annet.

Eksempel på bruksområde:

  • Fjerning av kalkutslag på mur.
  • Fjerning av rustrender i toalett
  • Fjerne rustflekker på fliser og skifer
  • Bleke trevirke
  • Klargjøring av prefabrikerte skipsskrog
  • Fjerning av overflaterust på syrefast og galvanisert metall
  • Fjerning av rustflekker på tøy (siste utvei, da behandlingen kan være skadelig for noen typer fibre).
  • Dra ut kvae i gammelt trevirke
  • Fjerning av rust på verktøy og f.eks postkasser

Test alltid produktet først på et lite synlig område for å se om flaten tåler produktet. Unngå søl/avrenning på glass eller plast. Skyll evt. omgående med vann. Har rusten festet seg, gjentas prosessen, samtidig som man bearbeider overflaten med en stiv kost i ca. 5 min.

Gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.

Produktet het tidligere Ferro-Bet Rustvask. Selv om navnet er nytt, er innholdet det samme som ble lansert i 1955.

Gradering Virketid
Grad 1 30-60 sekunder.
Grad 2 1-5 minutter.
Grad 3 5-15 minutter (bearbeide overflaten med kost eller lignende).
Tilgjengelig 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC
FARE

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ikke innånd damp/aerosoler. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Inneholder: Fosforsyre …% 10 < 25 %

Oppbevares utilgjengelig for barn.