Ferro-Bet Rust-Bort 25L

Varenummer: 260012

Ferro-Bet Rust-Bort 1 L flaske
Fjerner overflaterust som rustflekker, rustpartikler og rustrender på behandlet eller ubehandlet overflate, også på betong. Gir overflaten økt motstandsdyktighet mot rust.

Tilgjengelig i: 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC

Se vanlige spørsmål og svar her

Kategori:

Produket ble utviklet for fjerning av rustavrendinger på skip, men kan også benyttes til mye annet.

Eksempel på bruksområde:

  • Fjerning av kalkutslag på mur.
  • Fjerning av rustrender i toalett
  • Fjerne rustflekker på fliser og skifer
  • Bleke trevirke
  • Klargjøring av prefabrikerte skipsskrog
  • Fjerning av overflaterust på syrefast og galvanisert metall
  • Fjerning av rustflekker på tøy (siste utvei, da behandlingen kan være skadelig for noen typer fibre).
  • Dra ut kvae i gammelt trevirke
  • Fjerning av rust på verktøy og f.eks postkasser

Test alltid produktet først på et lite synlig område for å se om flaten tåler produktet. Unngå søl/avrenning på glass eller plast. Skyll evt. omgående med vann. Har rusten festet seg, gjentas prosessen, samtidig som man bearbeider overflaten med en stiv kost i ca. 5 min.

Gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.

Produktet het tidligere Ferro-Bet Rustvask. Selv om navnet er nytt, er innholdet det samme som ble lansert i 1955.

Gradering Problem Virketid
Grad 1 Litt rustflekker på overflaten 30-60 sekunder.
Grad 2 Rust trekker ned i underlaget 1-5 minutter.
Grad 3 Rust har sittet lenge. 5-15 minutter (bearbeide overflaten med kost eller lignende).
FARE

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ikke innånd damp/aerosoler. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Inneholder: Fosforsyre …% 10 < 25 %

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilgjengelig 1L, 5L, 25L, 200L og 1000ltr IBC