Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech

Varenummer: 260096

Ferro-Bet Nano Antirust & Lubritech 150ml

Spray som gir 100% beskyttelse mot fukt og rust i minimum 1 år.Smører og beskytter alle typer metall med langtidsvirkning. Løser opp rust, fortrenger fuktighet og fjerner oksidering og rust.

Forlenger levetiden på instrumenter, materiell og utstyr

Se vanlige spørsmål og svar her

100% beskyttelse mot fukt og rust i min. 1 år. Smører og beskytter alle typer metall. Løser opp det som er rustet fast. Inneholder nanopartikler som trenger inn i metallets struktur, fortrenger fuktighet og fjerner oksidering og rust.

Legger en stabil og usynlig hinne som varer i minst 1 år.
Kan brukes på instrumenter, materiell og utstyr for å forlenge levetiden på produktet.

FARE

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

Tilgjengelig 150ml aerosol