Ferro-Bet Nano Super El-isolering 150ml

Varenummer: 260098

Ferro-Bet Nano Super El-isolering 150ml

Flytende elektrisk isolering som fortrenger fukt 100% og gir fullstendig fuktbeskyttelse i minimum 1 år, til og med under vann! Elektriske apparater som er ødelagt av fukt får nytt liv, i tillegg hindres strømlekkasje og kortslutning.

Tilgjengelig i: 150ml spray/aerosol

Se vanlige spørsmål og svar her

Flytende elektrisk isolering som fortrenger fukt 100% og gir fullstendig fuktbeskyttelse i minimum 1 år, til og med under vann! Elektriske apparater som er ødelagt av fukt får nytt liv, i tillegg forhindrer produktet strømlekkasje og kortslutning. Isolasjonsmotstanden gjenopprettes umiddelbart og forbedrer ledeevnen betraktelig på alle elektriske apparater. Uunnværlig i alle styring- og koblingsskap.

Produktet inneholder nanopartikler som trenger inn i overflatestruktur, fortrenger fuktighet og fjerner oksidering og rust. Legger en stabil og usynlig hinne. Et MÅ-HA produkt!
Uunnværlig i alle alle styring- og koblingsskap. Produktet inneholder nanopartikler som trenger inn i overflatestruktur, fortrenger fuktighet og fjerner oksidering og rust. Legger en stabil og usynlig hinne. Et MÅ-HA produkt!

FARE

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

Tilgjengelig 150ml spray/aerosol