Ferro-Bet Rust Converter & Primer 250ML

Varenummer: 21250

Rust Converter and primer in one product! Apply directly on the corroded area. Stops the corrosion and converts the rust to organic magnetite and displaces moisture. Leaves a structure surface, which gives a perfect surface for paint or coatings. The perfect product for areas where rust has penetrated the metal.

Available in: 200 ml aerosol, 250 ml, 750 ml, 2.5 l

Se vanlige spørsmål og svar her

Category:

Stabilizing rust primer for all corroded metals. Provides an active protection that penetrates and transforms rust without weakening the metal, even on highly porous metals. The unique formulation contains special corrosion pigments that penetrates rust and turn it into iron oxide (magnetite) that prevents further rust development. The product also contains millions of heat-cured glass particles, that forms a very hard surface that closes out moisture and other harmful elements.

The glass particles also provide better adhesion for finishing products. Corroded areas on cars, trucks, boats, mc, construction, shipping, offshore, home, leisure, agricultural and construction equipment.

Can be painted over with most types of varnish (do a test first).

Gradering Bruksanvisning/ anvisning
Grad 1 (gravrust) 1. Fjern løs rust med stålbørste. Sørg for at overflaten er fri for olje og fett. Skyll rikelig med ferskvann. Vent med påføring til overflaten er tørr.
Grad 2 (flakrust) 2. Rist boksen grundig. Påfør alltid 2 strøk. Spray først et tynt lag i avstand 20-25 cm. Når tørr gjentas behandlingen en eller to ganger etter behov. Vent 4-6 timer før videre overflatebehandling.
Grad 3 (gjennomrusten) 3. Etter bruk, snu boksen og spray til det kun kommer ut drivgass. Tørk av dysen
Tilgjengelig 200ml aerosol, 250ml, 750ml, 2,5L

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

 

Inneholder: Hydrokarbon, C9 aromatisk 10 -30 %, Hydrokarboner, C9 – C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatisk 5 -10 %