Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech 150ml

Varenummer: 260096

Ferro-Bet Nanoprotech Antirust & Lubritech 150ml

Spray that provides 100% protection against moisture and rust for at least 1 year. Lubricates and protects all types of metal with long-term impact. Dissolves rust displaces moisture and removes oxidation and rust.

Extends the life of instruments, tools and equipment

Se vanlige spørsmål og svar her

100% protection against moisture and rust for min. 1 year. Lubricates and protects all types of metal. Contains nanoparticles that penetrate the metal structure, treats and removes oxidation and rust. Adds a stable and invisible nanocoating that lasts for at least 1 year. Can be used on instruments, equipment, locks, as universal lubrication oil, chain lubricant and as weapon oil. Will extend the life of the treated object.

Tilgjengelig 150ml aerosol

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.