Ferro-Bet Rust Remover 1L

Varenummer: 261002

Removes surface rust, deep penetrating rust, flake rust, and prepares the steel surface before painting. It also changes active rust to passive iron phosphate (magnetite) and prevents further rust development.

Ferro-Bet Rust Remover

Removes surface rust, deep penetrating rust, flake rust, and prepares the steel surface before painting. It also changes active rust to passive iron phosphate (magnetite) and prevents further rust development.
The product also contains zinc, that protects against new rust development. 1 l Ferro-Bet Rust Remover covers about 5-8 kvm. In case of rust that penetrates the metal, use Ferro-Bet Rust Converter & Primer.

Instructions

1. Prepares the steel surface mechanically (steel brush, Rustibus, high pressure wash etc). Grease, oil and loose paint should be removed before applying Ferro-Bet Rust Remover.

2. Apply Ferro-Bet Rust Remover generously, and allow it to dry completely.
In case of heavy rust build up, the first coat can be used to dissolve the rust. Use steel brush/machine while the surface is still moist and apply Rust remover again. Any “rust build-up” may be wiped or washed away.

3. When the surface is completely dry, remove powdery excess (zinc and magnetite) with brush, compressed air or water before continuing.

4. The surfaces should be applied with Ferro-Guard which is a penetrating, antirust primer and coating in one product. This will prolong the rust protection and the life span of the coating (regardless of type).

In case of spillage, rinse immediately with plenty of water.

Gradering Virketid
Grad 1 (Gravrust) 15-45 minutter. Fjern løs rust. Våtslip ved behov.
Grad 2 (Flakrust) Fjern løs rust. 1-2 påføringer i løpet av 1t +våtslip
Grad 3 (Gjennomrusten) Fjern løs rust. 2-3 påføringer i løpet av 1t +våtslip
Varenummer 261002
GTIN 705636260023
NOBB nr. 52003401
Antall krt. 6
Bruttovekt 1.2 kg
Dimensjoner 8 x 8 x 29,5cm

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd damp/aerosoler.

Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inneholder: Fosforsyre …% 30 – 60 %, 2-Propyn-1-ol, forbindelse med metyloksiran < 5 %