Ferro-Bet Nanoprotech Super El-insulation 150ml

Varenummer: 260098

A spray-on electrical insulation that displaces 100% of moisture and provides complete moisture protection for a minimum of 1 year. Electrical appliances that are destroyed by moisture are renewed, in addition, power leaks and short circuits are prevented.

Available in: 150 ml spray/aerosol

Se vanlige spørsmål og svar her

A spray-on electrical insulation that displaces 100% of moisture and provides complete moisture protection for a minimum of 1 year. Electrical appliances that are destroyed by moisture are revived, in addition, the product prevents power leakage and short circuit. Insulation resistance is immediately restored and significantly improves conductivity on all electrical appliances. Indispensable in all control and coupling cabinets. The product contains nanoparticles that penetrate the surface structure, displace moisture and remove oxidation and rust. Adds a stable and invisible film. A MUST HAVE product!

Tilgjengelig 150ml spray/aerosol

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.